000024-1.jpg

 

000021-1.jpg

 

000026-1.jpg

 

000027-1.jpg

 

000029-1.jpg

 

000031-1.jpg

 

000033-1.jpg

 

000035-1.jpg

 

000036-1.jpg

 

000037-1.jpg

 

000038-1.jpg

 

20150928, Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang

CONTAX G1, G28, Agfa CT Precisa 100

 

07600021-1.jpg

 

07600022-1.jpg

 

07600023-1.jpg

 

07600024-1.jpg

 

07600027-1.jpg

 

07600028-1.jpg

 

07600029-1.jpg

 

07600030-1.jpg

 

07600031-1.jpg

 

07600032-1.jpg

 

07600033-1.jpg

 

07600034-1.jpg

 

07600035-1.jpg

 

07600036-1.jpg

 

20150928, Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang

Nikon F100, Nikkor 50mm/F1.4, Agfa Vista 200